понедељак, 11. фебруар 2019.

ЗИМСКА ШКОЛА ФИЗИКЕ-МУЋНИ ГЛАВОМУ Научном клубу  Крагујевац, при Центру за образовање Крагујевац, релзован је пројекат ЦПН-а, Зимска школа – Мућни главом.  У оквиру овог пројекта ученици шестог, седмог и осмог разреда крагујевачких основних школа активно су учествовали у 5 различитих радиница:
1. израда кодираних (QR-code) нерутинских задатака у којима не постоји предвидив, добро увежбан приступ или пут до решења;
2. реализација експеримената постваљених као проблемски задатак (проналажење алгоритма, мерење, израчунавање, извештавање и дискусија);
3. решавање Џепарди задатака;
4. реализација виртуелих лабораторијских вежби на ПхЕТ симилацијама ( “мерење”, израчунавање, извештавање и дискусија);
5. креирање и презентација постера или е-постера научника.

Неретко ученици су склони да рутински уче и решавају проблеме, па је уочена   потреба за променом у начину подучавања  код наставника и у начину размишљања/учења код ученика. Реализацијом овог пројекта ученици су имали прилике да решавају проблемске задатаке, развијајући на тај начин критичко размишње које представља  основу научне писмености. Свака од ових радионица почињала уводном активношћу (игре у настави). Рад у малим групама/тимовима омогућило је  ученицима да кроз сарадњу развијају тимски дух, усаглашавају ставове а презентовњем резултата свог рада  развијали су вештину комуникације. Смисленом употребом ИКТ-а при релизацији вируелних експеримената развијали су своју дигиталну писменост. Креативност и машту ученици су испољили приликом креирања постера и осмишљавања текста за Џепарди задатаке. На крају свих радионица ученици презентују свој рад и кроз дискусију износе своје ставове и врше самопроцену свога рада.
Учесници ове интресантне школе физике, кроз све спроведене активности, спонтано су развијали  кључне вештине за 21. век.  Ово је такође била прилика да квалитетно проведу део свог распуста,  и да уз дружење науче нешто ново и занимљиво. На овај начин испуњена су њихова очекивања, које су изнели на почетку  рада Зимске школе физике. 

Део активности у оквиру ове школе пропратила је РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАВАЦ:УЧЕСНИЦИ:
6.разред
1. Матеја Ковачевић, ОШ „Вук Стефановић Караџић“
2. Јанко Сретновић, ОШ „Вук Стефановић Караџић“
3. Стефан Вуковић, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“
4. Дуња Ђорђевић, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“
7.разред
5.  Данило Тадић, ОШ „Радоје Домановић“
6. Димитрије Тасић, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“
7. Теодора Миловановић, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“
8. Ема  Вранић,  ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“
9. Лука Јакшић, ОШ „Вук Стефановић Караџић“
10. Алекса Вељковић, ОШ „Вук Стефановић Караџић“
11. Срђан Анђелковић, ОШ „Вук Стефановић Караџић“
8.разред
12. Матеја Стевановић, ОШ „Радоје Домановић“
13.Александар Алексић, ОШ „Вук Стефановић Караџић“
14. Нађа Луковић, ОШ „Вук Стефановић Караџић“
15. Симона Младеновић, ОШ „Вук Стефановић Караџић“

АУТОРИ И РЕАЛИЗАТОРИ:
Ана Марковић, Прва крагујевачка гимназија
Биљана Живковић, ОШ „Вук Стефановић Караџић“

четвртак, 24. јануар 2019.

ТАКМИЧЕЊА


У КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
СТОЈИ:
ФИЗИКА
Друштво физичара Србије
Физички факултет Београд
Такмичење ученика основних школа из физике
школски/ до 16.2.2019.
општински/ 23.2.2019.
окружни/ 16.3.2019.
републички/ 6‒7.4.2019. ‒ ОШ „Вук Караџић”, Кладово

Српска физичка олимпијада/ републички / 13‒14.5.2019. ‒ Физички факултет Универзитета у Београду

среда, 23. јануар 2019.

Зимскa школa физике МУЋНИ ГЛАВОМ

Научни клуб у Крагујевцу

Зимска школа физике МУЋНИ ГЛАВОМ почиње са радом 4.2.2018. године у 10h у Научном клубу.

У оквиру пројекта, Зимска школа физикеа Мућни главом, планирано је да ученици,
активно учествују у 5 раличитих радиница које имају заједнику нит:
развијње критичког размишљања приликом решавања проблемских задатака
уз смислену уптребу ИКТ-а.


Планирана је реализација следећих радоница:


1. израда кодираних (QR) нерутинских задатака
2. реализација експеримената постваљених као проблемски задатак
3. решавање Џепарди задатака
4. реализација виртуелих експеримента на ПхЕТ симилацијама
5. креирање постера или е-постера научника

Аутори и реализатори:
Ана Марковић, Прва крагујевачка гимназија и
Биљана Живковић,ОШ "Вук Стефановић Караџић"

четвртак, 20. децембар 2018.

ПАРК НАУКЕ


Поводом 15 година рада компанија СББ је покренула пројекат ,, Живи своју идеју,, са циљем да појединцима и организацијама омогући да оживе своје идеје  и финансијски им помогне у њиховој реализацији. У мају 2017. године од чак 580 пријављених идеја, из преко 70 градова и општина у Србији, СББ жири одабрао је 34 најбоља кандидата који су се у финалу програма борили представљајући публици и жирију своје идеје. Конкурс који је трајао од маја месеца, окупио је људе добрих идеја, који су без обзира на године, образовање или степен развијености пројекта, иницијативе или бизнис концепта, могли да пријаве своје пројекте чија ће реализација допринети позитивној промени у друштву.  Тако је наш пројекат под називом ,,Парк науке,, победио у финалу  и безусловно освојио 1000 000 динара. Динамика реализације  пројекта је подразумевала период од годину дана од септембра 2017. до септембра 2018. године.
Како се родила идеја о Парку?
 У Првој крагујeвачкој гимназији послeдњих шeст година организује се Фeстивал наукe "Дај(т)e сe на знањe!"  уз учeшћe образовних институција из зeмљe и рeгиона којe су окупљeнe око јeдинствeнe идeјe а то је популаризација наукe и промоција сопствeнe просвeтнe праксe и постигнућа. Младим људима, посeтиоцима и учeсницима, омогућeн јe приступ напрeдним тeхнологијама и саврeмeним научним концeптима и учeствовањe у разноврсним активности којe излазe из оквира формалног образовања и приближавају их науци. Наша актуeлна идeја  била јe да најбољe eкспонатe излажeмо у просторијама школe, а од прикупљeних eкспоната правимо збирку радова за Парк Наукe. Изградња Парка почeла јe у сeптeмбру 2017. годинe а отварањe јe реализовано  у  новембару 2018. годинe. Намeра јe да  у овом простору, у опуштeној атмосфeри, са прикладним модeлима научних eкспримeната и достигнућа, промовишeмо значај наукe и омогућимо учeницима да у природном амбијeнту спојe забаву и учeњe. Кроз сарадњу са локалном зајeдницом и потписивањем Уговора о сарадњи са Градском туристичком агeнцијом обeзбeдили смо одрживост овог пројeкта и даљу изградњу Парка Наукe. Идејно решење за попуњавање и зонирање школског дворишта чије су димензије 30x40m, препуштено је архитектима а посао око адаптације простора, постављање адекватне подлоге, електро и водоводне инсталације и трибина, одговарајућим фирмама. Било је извесних потешкоћа у току извођења самих радова, због пробијања договорених рокова и неодговорности појединих извођача радова.
Неки од експоната који се налазе у самом Парку направљени су захваљујући локалним фирмама, али су неки од њих донација Центра за образовање Крагујевац, који је у сарадњи са Центром за промоцију науке Србије оплеменио дати простор. Сарадња са Природно математичким  факултетом, као и Факултетом инжењерских наука у току израде експоната  била је интезивна.

Дугорочно очeкујeмо остварeњe планираних циљeва као и наставак и проширивањe активности Парка Наукe. Нeсумњиво, реализација овог пројeкат  ћe довeсти до популаризацијe наукe мeђу дeцом и млађом гeнeрацијом. Очeкујe сe укључивањe и повeзивањe са факултeтима и компанијама којe сe бавe примeњeном eлeктроником и роботиком, али и других који су заинтeрeсовани за крeирањe динамичнe и крeативнe интeрактивнe зајeдницe учeња. Оно што издваја наш Научни парк јeстe да нeћe служити само као изложбeни простор за појeдинe eкспонатe, вeћ ћe служити као жива учионица кроз разноврснe eдукативнe садржајe и посeбан кутак за промовисањe активности и дeљeњe идeја на друштвeним мрeжама.
Уз посeту најстаријој школи у Србији, школи од посeбног националног интeрeса, Првој крагујeвачкој гимназији, у туристичку понуду града Крагујeвца уврстили бисмо и посeту нашeм Парку Наукe и тако помирили прошла и будућа врeмeна.

Општи циљeви пројeкта Парк Наукe су: 
 промовисањe наукe и саврeмeних научних достигнућа подршка активном укључивању учeника, студeната и профeсора у живот зајeдницe;
  подршка развоју функционалног знања учeника ;
 промоција коопeративног и вршњачког учeња, мeђупрeдмeтних корeлација, тeматскe и пројeктнe наставe подстицај  развоју сарадничких односа на рeлацији учeник-учeник и учeник-наставник;
•  јачањe улогe учeника у процeсу наставe и учeња, прeзeнтовањe радова и постигнућа учeника, самостални рад учeника у припрeми и организацији рада Парка Наукe
  допринос  развоју кутурe дијалога;
 подстицањe нeформалног учeња, учи сe самим својим присуством у Парку Наукe, бeз припрeма и намeрe
  стручно усавршавањe наставника и сарадника

Спeцифични циљeви пројeкта Парк Наукe су:
• повeзивањe са факултeтима и компанијама којe сe бавe примeњeном eлeктроником и роботиком, сарадња са мeђународним институцијама сличних интeрeсовања
  прикупљањe eкспоната за Научни парк
  сарадња са локалном зајeдницом, повeзивањe са Градском туристичком агeнцијом града како би дeфинисањeм дана одржавања фeстивала,уврстили ту манифeстацију у туристичку понуду града Крагујeвца.
• прeзeнтација примeра добрe праксe: прeзeнтација примeра и eдукативних матeријала на званичном сајту школe и друштвeним мрeжамаПостојећи експонати  у Парку су:
1.       Шапталице
2.       Подигни самог себе
3.       Ботаничка слагалица
4.       Ботаничка башта
5.       Соларно дрво
6.       Коцкоцикл
7.       Зелена кућа


петак, 14. децембар 2018.

BRONZA STIGLA I U ARANĐELOVAC !Na 15. IJSO Internacionalnoj juniorskoj naučnoj olimpijadi, koja je održana od 2-11.12.2018. godine u Gaboroneu u Bocvani, učenik koleginice Save Ilić,  Nikola Spasić, bivši đak škole „Miloš Obrenović“, sada gimnazije „Miloš Savković“ , osvojio je bronzanu medalju.
            
Svi učenici iz Srbije postigli su lep uspeh osvojivši bronzane medalje.
                        
                                         ČESTITAMO!


                                     

 

среда, 05. децембар 2018.

ДАН ФИЗИКЕ

У оквиру Дана физике 10. децембара  2018. године,
у ОШ „Вук Стефановић Кaраџић“ планиране су следеће активности:

12:00 -14:00 ИЗЛОЖБА ПОСТЕР РАДОВА УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА У ХОЛУ ШКОЛЕ.
Дежурни ученици –демонсртатори, презентоваће своје радове и огледе свим заинтересованим ученицима, учитељима и наставницима.
                                                            Светлана Николић

 12:45 -13:45 Приказ  eTwinning пројектa :
“Пластичне  кесе, да или не                                                                                             
Биљана Живковић, Емина Златар, Вера Маринковић, Јаснмна Цветић
                                                                              
                                                                                         Биљана Живковић